H.M. Gyanendra Bir BIkram Shah Dev

H.M. Gyanendra Bir BIkram Shah Dev

Issue Year 2005